ספרים מאת עו"ד אייל כהן


ספר חדש פרי עטו של עורך דין אייל כהן לעוסקים בפשיטות רגל, בנקאות והוצאה לפועל

זכות העיכבון הינה זכות עתיקת יומין, שורשיה של זכות העיכבון נטועים איתן במשפט הפרטי המקובל, אך פירותיה
שנויים במחלוקת בעיקר בשלב בו החייב או התאגיד נקלעים למצוקה כלכלית ולחדלות פירעון.

למרות שזכות זו היא באופייה סעד עצמי שמפעיל הנושה לתפיסת חזקה בנכס של החייב במטרה להפעיל עליו לחץ
כלכלי לפדות את החוב כלפיו, זכות זו מעניקה לנושה המחזיק מעמד חפצי ובטוחתי של נושה מובטח בעת חדלות פירעון.

ספרו של עו”ד אייל כהן, מבוסס על עבודת דוקטורט ומחקר משפטי רב שנים המנסה למלא חלל בתחום העיכבון בשלב חדלות פירעון של החייב, שעד היום לא זכה למחקר כלשהו חרף חשיבותה של זכות העיכבון בכלל, ובשלב חדלות פירעון, בפרט.

בין הנושאים בספר :

 • זכות העיכבון בפקודת פשיטת הרגל
 • זכות העיכבון כסעד עצמי בעת חדלות פירעון
 • הגדרת נושה מובטח בעיכבון בעת חדלות פירעון
 • העיכבון: מכלי “הגנתי-פסיבי” לכלי “התקפי-אקטיבי”
 • מימוש זכות העיכבון בעת חדלות פירעון
 • הפרוצדורה בהגשת תביעת עיכבון בשלב חדלות פירעון
 • החלופות שבידי נושה מובטח למימוש בטוחתו ולפריעת חיובו המובטח
 • ההסדר החקיקתי לפיקוח בית משפט לחדלות פירעון על הליך “מימוש” העיכבון
 • חובת הנושה המובטח בעיכבון לנהוג בשקידה ראויה במימוש זכותו ולהימנע “מקיפאון”
 • תחרות בין נושה מובטח בעיכבון לנושה רגיל לבין לנושה מובטח אחר
 • העיכבון בעת שיקום והבראה
 • עיכבון בנקאי – מסלול עוקף שעבוד?
דף הבית